Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Công ty than núi hồng - VVMI