Than Núi Hồng sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường

  • 29/02/2020

(TN&MT) – Hướng tới phát triển bền vững, nhiều năm qua, Công ty than Núi Hồng – VVMI (Than Núi Hồng) xác định sản sản xuất kinh doanh hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ chính là sản xuất than cung cấp cho Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Than Núi Hồng còn có doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ khác như: vận chuyển đường sắt; sản xuất và tiêu thụ đá cho các nhà máy xi măng; sản xuất vỏ bao xi măng; sản xuất vật liệu xâu dựng; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng sức khỏe và hỗ trợ điều trị cho công nhân các đơn vị trong Tập đoàn; dịch vụ khách sạn… chính vì vậy, Than Núi Hồng luôn quan tâm chú trọng đến công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động trong tất cả các lĩnh vực.

Than Núi Hồng sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường

Trước hết, nhằm đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, giảm tác động môi trường, Công ty rà soát bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ làm cơ sở pháp lý để điều hành các bộ phận. Tiếp tục tăng cường công tác khoán quản thông qua việc rà soát và ban hành lại các định mức kinh tê kỹ thuật  cho phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế của từng chủng loại thiết bị, nghiên cứu mở rộng nội dung giao khoán để tiếp tục giao khoán đến từng đầu thiết bị, từng tổ sản xuất. Phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch tiết kiệm chi phí sản xuất theo kế hoạch Tổng công ty giao.

Với có phương châm sản xuất phải gắn liền với công tác bảo vệ môi trường mà trước hết là thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, tổ chức lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ quan trắc nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo quyết liệt đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các lĩnh vực SXKD của Công ty, thực hiện nghiêm túc quy định phân công trách nhiệm trong công tác AT- VSLĐ, phối hợp hành động giữa chính quyền và các tổ chức chính trị thông qua Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên về công tác AT – VSLĐ. Cùng với đó,  Công ty đã ban hành các quy định, chỉ thị, kế hoạch, biện pháp để các tập thể và cá nhân trong toàn Công ty thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, cải thiện môi trường làm việccũng như  chuẩn bị kỹ các phương án ứng cứu xử lý tình huống trong sản xuất.

Trong quá trình sản xuất luôn chú trọng đến các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường, thu gom quản lý chất thải nguy hại, vận hành đảm bảo yêu cầu chất lượng hệ thống xử lý nguồn nước thải, tăng cường tưới nước dập bụi, trồng và chăm sóc cây xanh;tăng cường biện pháp xử lý nước thải, bụi than, đất đá thải trong quá trình khai thác để hạn chế ảnh hưởng môi trường, làm tốt việc thu gom bảo quản chất thải nguy hại và rác sinh hoạt để xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới,  cùng với các giải pháp trong điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc, Than Núi Hồng tiếp tục phát huy truyền thống Kỷ luật – Đồng tâm của người thợ mỏ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường.